OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Obchodné meno: GALIMEX s.r.o.
Sídlo: Sučianska 5470/49
036 08 Martin
Prevádzka: Sučianska 5470/49, 036 08 Martin a Rosinská cesta 17, 010 08 Žilina 
IČO: 31559093
IČ DPH SK2020431677
Zápis v registri : Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 318/LSpoločnosť GALIMEX s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ) Vás na základe §15 Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, účinného od 1. júla 2013 informuje, že poskytnuté údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné číslo, ulica, mesto, PSČ, mailová adresa a telefonický kontakt získané v súlade s §10 ods.3 písm. b) Zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov budú spracovávané a uchovávané po dobu 20 rokov v informačnom systéme prevádzkovateľa, nakoľko uvedené osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie uzavretých zmluvných vzťahov, v ktorých zákazník vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Prevádzkovateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje budú využívané výlučne na účel, pre ktoré boli získané a nebudú využívané na marketingové aktivity spoločnosti.Využitie Vašich osobných údajov na marketingové aktivity prevádzkovateľa za účelom ponuky tovarov a služieb, ich zdokonaľovania, za účelom prieskumu trhu, zisťovania spokojnosti zákazníkov a iné marketingové účely bude možné vždy len s Vašim dobrovoľným písomným súhlasom získaným v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788 za účelom ponuky produktov a služieb Audi a Volkswagen, prieskumu trhu, zisťovanie spokojnosti zákazníkov a iné marketingové aktivity bude možné vždy len s Vašim dobrovoľným písomným súhlasom získaným v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.Poskytnutie Vašich osobných údajov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. so sídlom Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, IČO: 31347215 za účelom ponuky produktov a služieb značky ŠKODA, ich zdokonaľovania, prieskumu trhu, zisťovanie spokojnosti zákazníkov, zasielanie značkového časopisu ŠKODA a iné marketingové aktivity bude možné vždy len s Vašim dobrovoľným písomným súhlasom získaným v zmysle § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.Práva dotknutej osoby ( § 28 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov )
Copyright © 2014 GALIMEX s.r.o.

Dátum poslednej aktualizácie webu 29.03.2018